Uslužna delatnost

Kontrola radiofarmaceutskih preparata

Laboratorija za radioizotope, INN „Vinča” obavlja poslove sledećih ispitivanja:

  • radijaciona ispitivanja (hemijska, biološka i mikrobiološka) radiofarmaceutika za in-vivo primenu obeleženih beta i gama emiterima
  • radijaciona ispitivanja (hemijska) radiofarmaceutika za in-vitro primenu na bazi radioimuno testa i imunoradiometrijskog testa
  • radijaciona ispitivanja zatvorenih radioaktivnih izvora i kontejnera za privremeno čuvanje i transport radioaktivnog materijala.

Usluge obeležavanja različitim radionuklidima

Laboratorija za radioizotope, na zahtev korisnika, vrši usluge obeležavanja radiofarmaceutskih kitova različitim radionuklidima čime se dobijaju radiofarmaceutici spremni za primenu u pacijenta. Na ovaj način se nuklearno-medicinski centar oslobađa rizika od kontaminacije ili izlaganja osoblja većim dozama zračenja.

Zamena radioaktivnih izvora zračenja

Laboratorija za radioizotope je u mogućnosti da vrši zamenu isluženih radioaktivnih izvora zračenja u svim uređajima u kojima se isti koriste:

  • za kobalt terapiju (zamena u medicinskim ustanovama)
  • za gamma defektoskopiju (zamena u Laboratoriji za radioizotope)
  • za pokazivanje nivoa, za merenje gustine, debljine i sl.(po dogovoru)
  • u svim ostalim uređajima koji koriste radioaktivne izvore zračenja

Konstrukcija i izrada kontejnera za prenošenje, korišćenje i čuvanje radioaktivnog materijala

Laboratorija za radioizotope na zahtev korisnika vrši konstrukciju, a prema mogućnostima i izradu prototipa i serija uređaja za bezbedno korišćenje radioaktivnog materijala, i to:

  • kontejnera za prenos i čuvanje radioaktivnih materijala
  • skladišta za radioaktivne materijale
  • uređaja za korišćenje zatvorenih izvora zračenja u različitim oblastima primene.

Intervencija na uređajima sa radioaktivnim izvorima zračenja

Laboratorija za radioizotope na zahtev korisnika vrši intervenciju na svim uređajima sa radioaktivnim izvorima zračenja, odnosno u slučajevima kvara ili oštećenja uređaja usled čega je dovedeno u pitanje njegovo normalno i bezbedno korišćenje.U zavisnosti od prirode oštećenja i želje korisnika, intervencija može da se obavi u prostorijama korisnika ili u Laboratoriji.