Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc

Primenascintigrafija perfuzije miokarda,
procena opšte funkcije komora,
lokalizacija hiperfunkcionalnog
paratiroidnog tkiva,
scintimamografija
Farmaceutski oblikradiofarmaceutski kit
Veličina pakovanja5 bočica
Sadržaj po bočici1 mg bakar tetraMIBI tetrafluoroborata [Cu(MIBI)4]BF4
0.075 mg SnCl2x2H2O
1 mg L-cisteinhidrohlorid monohidrata
2.6 mg Na-citrat dihidrata
20 mg manitola
Izgledliofilizirani, beli prašak
Karakteristike rastvora nakon obeležavanjazapremina 1-5 ml
radiohemijska čistoća > 94 %
pH = 5.0-6.0
bezbojan, bistar rastvor, apirogen, sterilan
Stabilnost rastvora nakon obeležavanja10 sati na temperaturi do 25 ºC
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanje2-8 ºC
Isporukasa zaliha