Uslužna delatnost

Kontrola radiofarmaceutskih preparata

Laboratorija za radioizotope, INN „Vinča” je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 (akreditacioni broj 01-064) za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

Usluge obeležavanja različitim radionuklidima

Laboratorija za radioizotope, na zahtev korisnika, vrši usluge obeležavanja radiofarmaceutskih kitova različitim radionuklidima čime se dobijaju radiofarmaceutici spremni za primenu u pacijenta. Na ovaj način se nuklearno-medicinski centar oslobađa rizika od kontaminacije ili izlaganja osoblja većim dozama zračenja.

Zamena radioaktivnih izvora zračenja

Laboratorija za radioizotope je u mogućnosti da vrši zamenu isluženih radioaktivnih izvora zračenja u svim uređajima u kojima se isti koriste:

Konstrukcija i izrada kontejnera za prenošenje, korišćenje i čuvanje radioaktivnog materijala

Laboratorija za radioizotope na zahtev korisnika vrši konstrukciju, a prema mogućnostima i izradu prototipa i serija uređaja za bezbedno korišćenje radioaktivnog materijala, i to:

Intervencija na uređajima sa radioaktivnim izvorima zračenja

Laboratorija za radioizotope na zahtev korisnika vrši intervenciju na svim uređajima sa radioaktivnim izvorima zračenja, odnosno u slučajevima kvara ili oštećenja uređaja usled čega je dovedeno u pitanje njegovo normalno i bezbedno korišćenje.U zavisnosti od prirode oštećenja i želje korisnika, intervencija može da se obavi u prostorijama korisnika ili u Laboratoriji.